MILJÖTILLSTÅNDET I SKÅNE

Varje höst bedömer vi på Länsstyrelsen Skåne läget för miljömålen i Skåne och rapporterar enligt nationella riktlinjer till Naturvårdsverket, riksdagen och regeringen. Sedan skriver vi om texterna, så att de ska bli mindre byråkratiska, samt kompletterar med bilder och diagram, och så publicerar vi dem själva, tidigare i en tryckt rapport som vi kallade Miljötillståndet i Skåne, men numera är rapporten helt digital och består av den här webbplatsen. Observera att målbedömningarna gjordes under hösten 2018 och baseras på kunskap om befintliga och beslutade styrmedel och åtgärder vid den tidpunkten.
Börja läsa rapporten här.
Här finns en sammanfattning av läget 2019.

Adress:
291 86 Kristianstad,
205 15 Malmö

Besöksadress:
Södergatan 5 Malmö,
Ö. Boulevarden 62 A Kristianstad

Tel: 010 – 224 10 00
Epost: miljomal.skane@lansstyrelsen.se