OM RAPPORTEN

Varje år bedömer vi på Länsstyrelsen Skåne läget för miljömålen i Skåne: kommer vi att nå miljömålen? Vi brukar samla texterna i en tryckt rapport som vi kallar Miljötillståndet i Skåne. I år testar vi för första gången att låta "rapporten" vara en webbplats. Men du kan fortfarande ladda ner som pdf och skriva ut den på papper.

Riksdagen har beslutat om en samlad miljöpolitik för ett hållbart Sverige. Det övergripande målet för miljöpolitiken är att till nästa generation lämna över ett samhälle där de stora miljöproblemen i Sverige är lösta, utan att orsaka ökade miljö- och hälsoproblem utanför Sveriges gränser. Utöver generationsmålet finns 16 nationella miljökvalitetsmål med preciseringar samt etappmål. 15 av miljökvalitetsmålen gäller i Skåne.

Länsstyrelsen har en samordnande roll i det regionala arbetet med miljömålen. Vi arbetar tillsammans med kommuner, näringsliv, frivilliga organisationer och andra aktörer för att miljömålen ska få genomslag i länet och miljön ska bli bättre. Vi följer också upp hur miljöarbetet går.

Länsstyrelserna och Skogsstyrelsen följer upp miljömålen

Länsstyrelserna och Skogsstyrelsen gör varje år en uppföljning av möjligheten att nå miljökvalitetsmålen inom sitt län, enligt anvisningar av Naturvårdsverket. Denna regionala uppföljning är i sin tur ett underlag för den kommande årliga nationella uppföljningen av miljökvalitetsmålen, som Naturvårdsverket redovisar till regeringen.

Sedan drygt tjugo år tillbaka ger vi även årligen ut rapporten Miljötillståndet i Skåne. År 2018 är den här webbplatsen vår version av Miljötillståndet i Skåne. De bedömningstexter du hittar här är en lätt bearbetning av vår rapportering till Naturvårdsverket.

Nästa sida i rapporten: Förord till årets rapport.

Sammanfattning av årets bedömningar.

Adress:
291 86 Kristianstad,
205 15 Malmö

Besöksadress:
Södergatan 5 Malmö,
Ö. Boulevarden 62 A Kristianstad

Tel: 010 – 224 10 00
Epost: miljomal.skane@lansstyrelsen.se