SAMMANFATTNING: LÄGET 2019

Inget av de tolv miljökvalitetsmål som följs upp på regional nivå bedöms kunna nås till år 2020 i Skåne län. Bedömningarna är desamma som i förra årets uppföljning för samtliga bedömda miljökvalitetsmål.

Länsstyrelserna har inte bedömt måluppfyllelse för miljökvalitetsmålen Begränsad klimatpåverkan, Skyddande ozonskikt eller Säker strålmiljö. Förutsättningarna för att nå dessa mål är i huvudsak beroende av internationella insatser. Bedömning av dessa mål görs därför samlat på nationell nivå.​

Endast två mål, Frisk luft och God bebyggd miljö, bedöms ha en positiv utveckling. För Frisk luft är det en förbättring jämfört med tidigare år. Två mål, Ett rikt odlingslandskap och Ett rikt växt- och djurliv, har en fortsatt negativ utveckling. Tidigare år har även utvecklingen för Levande skogar bedömts som negativ, men har i år angetts med en ”neutral pil”. För övriga mål går det inte att se en tydlig riktning för utvecklingen i miljön eller så finns det inte tillräckligt med underlag för att kunna göra en bedömning.

Skåne har ett flertal stora utmaningar som måste bemästras för att vända de negativa trenderna i vår miljö. I vårt aktuella åtgärdsprogram för miljömålen har fem utmaningar identifierats som särskilt viktiga för miljöarbetet i Skåne: Hållbara transporter, Hänsyn till Skånes hav, sjöar och vattendrag, Hushållning med Skånes mark- och vattenresurser, Skydd av Skånes natur- och kulturvärden samt Hållbar konsumtion.

Under 2018 fastställdes en ny Klimat- och energistrategi för länet inom ramen för Klimatsamverkan Skåne (KSS). Den nya Klimat- och energistrategin omfattar även ett utsläppsmål för konsumtion.

Det pågår mycket arbete inom havsplanering kopplat till havsmiljödirektivet och vattenförvaltningen, Öresunds vattensamarbete, biosfärsområde Vattenriket, Vombsänkan och Öresund. Länsstyrelsen arbetar också med att ta fram ett förslag till beslut om marint naturreservat av skånska Kattegatt.

När det gäller restaurering av naturmiljöer på land sker fortsatt mycket arbete inom ett flertal stora LIFE-projekt; SemiaquaticLife, BushLife, LIFE e-Natura2000.edu och LIFE Coast Adapt.

Länsstyrelsen arbetar med genomförandet av en intern handlingsplan för Agenda 2030 och i en regional Agenda 2030-grupp. Miljömålen är den miljömässiga dimensionen i detta arbete.

TABELL: BEDÖMNING FÖR GENERATIONSMÅLET OCH ALLA MILJÖKVALITETSMÅLEN

Bedömning för miljömålet: JA. Miljökvalitetsmålet nås med i dag beslutade styrmedel och med åtgärder genomförda före 2020.
JA: Miljökvalitetsmålet nås med i dag beslutade styrmedel och med åtgärder genomförda före 2020.
Trendpil som pekar uppåt. Utvecklingen i miljön är positiv.
POSITIV: Utvecklingen i miljön är positiv.
Bedömning för miljömålet: NÄRA. Miljökvalitetsmålet är delvis uppnått eller kommer delvis att kunna nås med i dag beslutade styrmedel och med åtgärder genomförda före 2020.
NÄRA: Miljökvalitetsmålet är delvis uppnått eller kommer delvis att kunna nås med i dag beslutade styrmedel och med åtgärder genomförda före 2020.
Trendpil som varken pekar upp eller ner. Det går inte att se en tydlig riktning för utvecklingen i miljön.
NEUTRAL: Det går inte att se en tydlig riktning för utvecklingen i miljön.
Bedömning för miljömålet: NEJ. Miljökvalitetsmålet är inte uppnått och kommer inte kunna nås med befintliga och beslutade styrmedel och åtgärder.
NEJ: Miljökvalitetsmålet är inte uppnått och kommer inte kunna nås med befintliga och beslutade styrmedel och åtgärder.
Trendpil som pekar nedåt. Utvecklingen i miljön är negativ.
NEGATIV: Utvecklingen i miljön är negativ.
Tom cirkel, utan trendpil. Tillräckliga underlag för bedömning av utvecklingen i miljön saknas.
OKLAR: Tillräckliga underlag för bedömning av utvecklingen i miljön saknas.
Miljömålsillustration för generationsmålet. Barn med vatten.
Generationsmålet
Det sjuder i grytan och många myndigheter, kommuner, branschorganisationer, företag och organisationer bidrar med olika insatser för att nå generationsmålet. Åtgärder genomförs av såväl enskilda aktörer som i bred samverkan inom Miljösamverkan Skåne, HUT Skåne, Sydsvenska handelskammaren, CSR Skåne med flera plattformar för hållbar utveckling. Förnybar energi och energieffektivisering, cirkulär ekonomi, matsvinn, minskade utsläpp av plast i naturen, ekosystemtjänster, ekologisk kompensation, ändrade konsumtions- och produktionsmönster samt implementering av Agenda 2030 i den löpande verksamheten är trender som tagit ordentlig fart i länet.
Illustration av miljömålet Begränsad klimatpåverkan. Solstrålar som strålar ut från en sol i ena hörnet.
Bedömning för miljömålet: NEJ. Miljökvalitetsmålet är inte uppnått och kommer inte kunna nås med befintliga och beslutade styrmedel och åtgärder.
Trendpil som pekar nedåt. Utvecklingen i miljön är negativ.
Begränsad klimatpåverkan
Växthusgasutsläppen i Skåne minskade med 33 procent år 1990–2016, vilket till största delen beror på mer än halverade utsläpp från energiförsörjningen. Utsläppen från transporter och arbetsmaskiner minskade endast med 14 procent. Utsläpp genom konsumtion av produkter tillverkade utomlands fortsätter öka.
Illustration av miljömålet Frisk luft. Moln på en himmel.
Bedömning för miljömålet: NEJ. Miljökvalitetsmålet är inte uppnått och kommer inte kunna nås med befintliga och beslutade styrmedel och åtgärder.
Trendpil som pekar uppåt. Utvecklingen i miljön är positiv.

Frisk luft
Åtgärder på flera nivåer minskar fossilbränsleberoendet, och särskilt elektrifieringen av transportmedel kan minska trafiksektorns utsläpp av luftföroreningar. Utvecklingen för kvävedioxider går åt rätt håll, men halterna av partiklar i luft är fortsatt höga.

Illustration av miljömålet Bara naturlig försurning. Stiliserade droppar mot bakgrund.
Bedömning för miljömålet: NEJ. Miljökvalitetsmålet är inte uppnått och kommer inte kunna nås med befintliga och beslutade styrmedel och åtgärder.
Trendpil som varken pekar upp eller ner. Det går inte att se en tydlig riktning för utvecklingen i miljön.
Bara naturlig försurning
Sjöar, vattendrag, skogsmark samt växter och djur skadas av den försurning som drabbar landskapet. Svavel- och kväveutsläpp samt skogsavverkning är drivkrafter i försurningsprocessen. Utvecklingen är överlag positiv, men drabbade ekosystem uppvisar ännu starka, negativa effekter.
Illustration av miljömålet Giftfri miljö. En person sträcker sig efter ett äpple i ett träd.
Bedömning för miljömålet: NEJ. Miljökvalitetsmålet är inte uppnått och kommer inte kunna nås med befintliga och beslutade styrmedel och åtgärder.
Tom cirkel, utan trendpil. Tillräckliga underlag för bedömning av utvecklingen i miljön saknas.
Giftfri miljö
Infriandet av en Giftfri miljö kräver internationella och nationella överenskommelser samt innovationer, och det krävs ett ambitiöst miljöarbete från alla aktörer i hela konsumtionskedjan. Trots bra exempel på lokal och regional nivå är det ändå oklart hur den kemiska statusen påverkar miljön.
Illustration av miljömålet skyddande ozonskikt. En jordglob med en ring runtom som ska föreställa ett lager ozon.
Bedömning för miljömålet: JA. Miljökvalitetsmålet nås med i dag beslutade styrmedel och med åtgärder genomförda före 2020.
Trendpil som varken pekar upp eller ner. Det går inte att se en tydlig riktning för utvecklingen i miljön.
Skyddande ozonskikt
Vid mitten av 1900-talet började ämnen som har en nedbrytande effekt på ozonskiktet att tillverkas och släppas ut och det ledde till omfattande problem. Tack vare effektiv reglering genom lagstiftning har problemen i princip lösts i Sverige. Det finns tecken på att ozonskiktet börjar återhämta sig före 2020 och sedan fortsätta.
Illustration av miljömålet Säker strålmiljö. Olika typer av radiovågor och strålning studsar mot en husvägg.
Bedömning för miljömålet: NÄRA. Miljökvalitetsmålet är delvis uppnått eller kommer delvis att kunna nås med i dag beslutade styrmedel och med åtgärder genomförda före 2020.
Trendpil som varken pekar upp eller ner. Det går inte att se en tydlig riktning för utvecklingen i miljön.
Säker strålmiljö
Antalet hudcancerfall fortsätter att öka. En olycka i ett kärnkraftverk i annat län eller annat land skulle medföra risk för omfattande exponering av joniserande strålning. Den dagliga exponeringen från magnetfält och UV-strålning kan minskas via arbetsmiljöregler och information till allmänheten.
Illustration av miljömålet Ingen övergödning. En fisk som simmar under vattenytan.
Bedömning för miljömålet: NEJ. Miljökvalitetsmålet är inte uppnått och kommer inte kunna nås med befintliga och beslutade styrmedel och åtgärder.
Trendpil som varken pekar upp eller ner. Det går inte att se en tydlig riktning för utvecklingen i miljön.
Ingen övergödning
Övergödningssituationen är allvarlig i Skåne. Andelen jordbruksmark är stor och de enskilda avloppen många samtidigt som den fysiska påverkan på våra vatten är utbredd. Många åtgärder har genomförts och utsläppen av övergödande ämnen minskar men åtgärdsbehovet är fortfarande mycket stort.
Illustration av miljömålet Levande sjöar och vattendrag. En stiliserad blomma mot bakgrund.
Bedömning för miljömålet: NEJ. Miljökvalitetsmålet är inte uppnått och kommer inte kunna nås med befintliga och beslutade styrmedel och åtgärder.
Trendpil som varken pekar upp eller ner. Det går inte att se en tydlig riktning för utvecklingen i miljön.
Levande sjöar och vattendrag
Livsmiljöer och arter har förstörts eller skadats av bland annat exploatering, rensningar, vattenuttag och bekämpningsmedel. Skydd av sjöar och vattendrag har prioriterats men går trögt. Åtgärdsarbetet har intensifierats. 17 procent av de bedömda skånska ytvattenförekomsterna uppnår god status.
Illustration av miljömålet Grundvatten av god kvalitet. Ett glas står under en vattenkran, en droppe är på väg ner i glaset.
Bedömning för miljömålet: NEJ. Miljökvalitetsmålet är inte uppnått och kommer inte kunna nås med befintliga och beslutade styrmedel och åtgärder.
Trendpil som varken pekar upp eller ner. Det går inte att se en tydlig riktning för utvecklingen i miljön.
Grundvatten av god kvalitet
Tillgången till grundvatten är generellt sett god i Skåne men vattnets kvalitet påverkas negativt av en rad olika verksamheter och på sina håll råder konkurrens om vattnet. Grundvattnet behöver beaktas mer och ges större tyngd inom samhällsplanering, tillsyn, tillståndsgivning och vattenförvaltning.
Illustration av miljömålet Hav i balans samt levande kust och skärgård. En eka i vattnet, under ekan simmar några fiskar.
Bedömning för miljömålet: NEJ. Miljökvalitetsmålet är inte uppnått och kommer inte kunna nås med befintliga och beslutade styrmedel och åtgärder.
Tom cirkel, utan trendpil. Tillräckliga underlag för bedömning av utvecklingen i miljön saknas.
Hav i balans samt levande kust och skärgård
Problem kvarstår med övergödning, svaga fiskbestånd, bottentrålning, bifångster, miljögifter, skräp och exploatering som påverkar havsmiljön. Såväl nationellt som internationellt krävs mer kunskap, hållbart fiske, fler skyddade områden samt åtgärder och bevakning av miljögifter och skräp.
Illustration av miljömålet Myllrande våtmarker. En groda bredvid några strån vass.
Bedömning för miljömålet: NEJ. Miljökvalitetsmålet är inte uppnått och kommer inte kunna nås med befintliga och beslutade styrmedel och åtgärder.
Trendpil som varken pekar upp eller ner. Det går inte att se en tydlig riktning för utvecklingen i miljön.
Myllrande våtmarker
Många insatser görs i form av skydd, nyanläggningar, restaureringar och skötsel, men Skånes våtmarker fortsätter att påverkas negativt av dikesrensningar, utebliven hävd och övergödning.
Illustration av miljömålet Levande skogar. En gran i bakgrunden och en grankotte i förgrunden.
Bedömning för miljömålet: NEJ. Miljökvalitetsmålet är inte uppnått och kommer inte kunna nås med befintliga och beslutade styrmedel och åtgärder.
Trendpil som varken pekar upp eller ner. Det går inte att se en tydlig riktning för utvecklingen i miljön.
Levande skogar
Skåne präglas av ett aktivt skogsbruk vilket fragmentiserat flera hotade arters naturliga livsmiljöer. Uttag av bioenergi i form av till exempel GROT-uttag och stubb-brytning påverkar mark och vatten negativt. Alltjämt skadas kulturlämningar i skogsbruket. Enligt rödlistan 2015 är över 770 rödlistade arter knutna till ädellövskog i Skåne varav flera har sin huvudsakliga utbredning här.
Illustration av miljömålet Ett rikt odlingslandskap. Åkermark i förgrunden och en bondgård i bakgrunden.
Bedömning för miljömålet: NEJ. Miljökvalitetsmålet är inte uppnått och kommer inte kunna nås med befintliga och beslutade styrmedel och åtgärder.
Trendpil som pekar nedåt. Utvecklingen i miljön är negativ.
Ett rikt odlingslandskap
Den totala åkerarealen har under längre tid minskat på grund av rationalisering och tätortsutbyggnad. Antalet småbiotoper och landskapselement har minskat liksom arealen betesmarker och slåtterängar. Det krävs samverkande insatser för landsbygdsutveckling för att stoppa den negativa trenden.
Illustration av miljömålet God bebyggd miljö. Hus och pilar som symboliserar kretslopp.
Bedömning för miljömålet: NEJ. Miljökvalitetsmålet är inte uppnått och kommer inte kunna nås med befintliga och beslutade styrmedel och åtgärder.
Trendpil som pekar uppåt. Utvecklingen i miljön är positiv.

God bebyggd miljö
Skåne är ett landskap med många unika kvaliteter. Utmaningen är att göra goda avvägningar i den fysiska planeringen så att värdena i den byggda miljön samt i landskapet bibehålls, den goda åkermarken bevaras och samhället i stort ställs om för att möta ett förändrat klimat.

Illustration av miljömålet Ett rikt växt- och djurliv. Ett lodjur i bakgrunden och en växt i förgrunden.
Bedömning för miljömålet: NEJ. Miljökvalitetsmålet är inte uppnått och kommer inte kunna nås med befintliga och beslutade styrmedel och åtgärder.
Trendpil som pekar nedåt. Utvecklingen i miljön är negativ.

Ett rikt växt- och djurliv
Värdefulla habitat minskar, många arter är hotade och främmande arter fortsätter att spridas. Tillståndet för den biologiska mångfalden är inte hållbart och påverkan på ekosystemen fortsatt hög. Större hänsyn när resurser nyttjas, ökat skydd och skötsel av naturmiljöer och anpassade styrmedel behövs.

Adress:
291 86 Kristianstad,
205 15 Malmö

Besöksadress:
Södergatan 5 Malmö,
Ö. Boulevarden 62 A Kristianstad

Länsstyrelsen Skånes logotyp